การทำธุรกรรมในโปรแกรมออมทอง

 

ดาวน์โหลดเอกสารธุรกรรม

โปรแกรมออมทอง


เมื่อคุณเปิดบัญชีโปรแกรมออมทองเรียบร้อยแล้ว

ธุรกรรมที่สามารถทำได้มีอยู่ 5 ประเภท

 

 

เอกสารขอรับทอง

ในโปรแกรมออมทอง

 


ระบุน้ำหนักทอง

รูปแบบทองคำที่ต้องการ

ระบุวันที่ สถานที่ ที่ต้องการรับ

 

 

 

ช่องทางการส่งเอกสาร

Goldsaving@ausiris.co.th

หรือ  LINE@ : @goldsaving

 

เอกสารขอขายทอง

ในโปรแกรมออมทอง

 

 

ระบุน้ำหนักทองที่ต้องการขาย

ส่งภายในวันก่อนเวลา 15.00 น.

ใช้ราคารับซื้อคืนที่สมาคมฯ

ประกาศเวลา 16.00 น.

 

 

ช่องทางการส่งเอกสาร

Goldsaving@ausiris.co.th

หรือ  LINE@ : @goldsaving

 

เอกสารขอรับทอง

Made to order

 

 

เอกสารเปลี่ยนแปลง

ยอดออม

ในโปรแกรมออมทอง

 

 

ระบุจำนวนเงินออมเดิน-ใหม่

วันทำการสุดท้ายภายใน
เวลา 15.00 น. ของเดือนปัจจุบัน

ยอดออมใหม่จะมีผลในเดือนถัดไป

 

 

ช่องทางการส่งเอกสาร

Goldsaving@ausiris.co.th

หรือ  LINE@ : @goldsaving

 

 

เอกสารเปลี่ยนแปลง

ข้อมูล

ในโปรแกรมออมทอง

 

 

เปลี่ยน : ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ 

เบอร์โทรศัพท์ หรือ e-mail 

พร้อมแนบเอกสารที่เดียวข้อง

 

 

ช่องทางการส่งเอกสาร

ส่งที่สาขาหรือส่งไปรษณีย์มาที่บริษัท

 

 

เอกสารขอปิดบัญชี

ในโปรแกรมออมทอง

 


ส่งเอกสาร

วันทำการสุดท้ายภายใน
เวลา 15.00 น. ของเดือนปัจจุบัน

ระบบจะยังคงซื้อทองคำให้

จนครบถึงสิ้นเดือน
เดือนถัดไปจะไม่มีการหักเงิน

และเข้าสู่กระบวนการปิดบัญชี

 

 

ช่องทางการส่งเอกสาร

Goldsaving@ausiris.co.th

หรือ  LINE@ : @goldsaving