ขั้นตอนการเปิดบัญชี
ซื้อขายทองคำแท่ง

หากเอกสารครบถ้วนถูกต้อง

วันถัดไปซื้อขายได้ทันที

ขั้นตอนที่ 1

กรอกข้อมูลในหน้าเว็บไซต์

ขั้นตอนที่ 2

เจ้าหน้าที่ของเรา

ติดต่อกลับ

ภายใน 1 วัน

ขั้นตอนที่ 3

กรอกรายะเอียด

พร้อมเอกสารส่วนตัว

ส่งกลับทาง ไปรษณีย์

ขั้นตอนที่ 4

รอรับแจ้งผล

จากออสสิริส

เอกสารเปิดบัญชี
ซื้อขายทองคำแท่ง

เตรียมภาพถ่ายสำเนาเอกสาร
เพื่อเปิดบัญชีซื้อขายทองคำแท่ง

1. สำเนาบัตรประชาชน

ถ่ายรูปจากสำเนาบัตรประชาชน

พร้อม ลายเซ็น "สำเนาถูกต้อง"

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

ถ่ายรูปจากสำเนาทะเบียนบ้าน

พร้อม ลายเซ็น "สำเนาถูกต้อง"

3. บัญชีธนาคาร

ต้องเป็นชื่อบัญชีเดียวกับชื่อที่ใช้เปิดบัญชีทองคำแท่ง ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ และไม่เป็นชื่อบัญชีร่วม

4. รายการเดินบัญชีออมทรัพย์
ย้อนหลัง 3 เดือนขึ้นไป
เพื่อพิจารณาวงเงินซื้อขายทองคำแท่ง ผ่านระบบซื้อขายออนไลน์

5. หลักฐานการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)

 

5.1 กรณีสมัครผ่านตู้ ATM ให้ถ่ายรูปสลิปมาในภาพเดียวกับหน้าสมุดบัญชีธนาคารได้ หรือส่งสลิปมาภายหลังจากกระบวนการเปิดบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ 

5.2 กรณีสมัครโดยส่งแบบฟอร์มทางไปรษณีย์ ต้องส่งทั้ง 3 สำเนา ท้ายแบบฟอร์มลงลายเซ็นที่เหมือนกับที่เซ็นหลังสมุดบัญชีธนาคาร