ตัวอย่างเอกสาร
เปิดบัญชีออมทอง


เตรียมภาพถ่ายสำเนาเอกสาร
เพื่อเปิดบัญชีออมทอง

1. สำเนาบัตรประชาชน

ถ่ายรูปจาก สำเนาบัตรประชาชน

พร้อม ลายเซ็น "สำเนาถูกต้อง"

2. บัญชีธนาคาร

ต้องเป็นชื่อบัญชีเดียวกับชื่อที่ใช้เปิดบัญชีออมทอง ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ และไม่เป็นชื่อบัญชีร่วม

 

ธนาคารที่สามารถใช้ได้ 

- ธนาคารกสิกรไทย

- ธนาคารไทยพาณิชย์

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

3. หลักฐานการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)

 

3.1 กรณีสมัครผ่านตู้ ATM ให้ถ่ายรูปสลิปมาในภาพเดียวกับหน้าสมุดบัญชีธนาคารได้ หรือส่งสลิปมาภายหลังจากกระบวนการเปิดบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ 

3.2 กรณีสมัครโดยส่งแบบฟอร์มทางไปรษณีย์ ต้องส่งทั้ง 3 สำเนา ท้ายแบบฟอร์มลงลายเซ็นที่เหมือนกับที่เซ็นหลังสมุดบัญชีธนาคาร