ตัวอย่างเอกสาร
เปิดบัญชีออมทอง


เตรียมภาพถ่ายสำเนาเอกสาร
เพื่อเปิดบัญชีออมทอง

1. สำเนาบัตรประชาชน

วางบัตรประชาชนบนกระดาษขาว

เซ็นลายเซ็นบนกกระดาษขาว

ใต้บัตรประชาชน และถ่ายภาพ

ให้เห็นบัตรพร้อมลายเซ็น

2. บัญชีธนาคาร

ต้องเป็นชื่อบัญชีเดียวกับชื่อที่ใช้เปิดบัญชีออมทอง ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ และไม่เป็นชื่อบัญชีร่วม

 

ธนาคารที่สามารถใช้ได้ 

- ธนาคารกสิกรไทย

- ธนาคารไทยพาณิชย์

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

3. หลักฐานการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)

 

3.1 กรณีสมัครผ่านตู้ ATM ให้ถ่ายรูปสลิปมาในภาพเดียวกับหน้าสมุดบัญชีธนาคารได้ หรือส่งสลิปมาภายหลังจากกระบวนการเปิดบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ หรือหากสมัครผ่านทาง Internet Banking ให้บันทึกภาพหน้าจอทำรายการเพื่อส่งมายังบริษัท

3.2 กรณีสมัครโดยส่งแบบฟอร์มทางไปรษณีย์ ต้องส่งทั้ง 3 สำเนา ท้ายแบบฟอร์มลงลายเซ็นที่เหมือนกับที่เซ็นหลังสมุดบัญชีธนาคาร