เอกสารการเปิดบัญชีออมทอง

ตัวอย่างเอกสาร
เปิดบัญชีออมทอง


เตรียมภาพถ่ายสำเนาเอกสาร
เพื่อเปิดบัญชีออมทอง

1. สำเนาบัตรประชาชน

เพื่อรักษาความปลอดภัย

ของเอกสารสำคัญของท่าน

กรุณาถ่ายภาพจากสำเนาบัตรประชาชน

ที่มีการขีดคร่อม ระบุวัตถุประสงค์

ในการใช้เอกสารให้ชัดเจน

และลงนามรับรองสำเนา

2. บัญชีธนาคาร

ต้องเป็นชื่อบัญชีเดียวกับชื่อที่ใช้เปิดบัญชีออมทอง ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ และไม่เป็นชื่อบัญชีร่วม

 

ธนาคารที่สามารถใช้ได้ 

- ธนาคารกสิกรไทย

- ธนาคารไทยพาณิชย์

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

3. สำเนาบัตรประชาชน

เพื่อรักษาความปลอดภัย

ของเอกสารสำคัญของท่าน

กรุณาถ่ายภาพจากสำเนาทะเบียนบ้าน

ที่มีการขีดคร่อม ระบุวัตถุประสงค์

ในการใช้เอกสารให้ชัดเจน

และลงนามรับรองสำเนา

4. หลักฐานการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)

 

4.1 กรณีสมัครผ่านทาง Internet Banking ให้บันทึกภาพหน้าจอทำรายการเพื่อส่งมายังบริษัท
หรือหากสมัครผ่านตู้ ATM ให้ถ่ายรูปสลิปมาในภาพเดียวกับหน้าสมุดบัญชีธนาคารได้ หรือส่งสลิปมาภายหลังจากกระบวนการเปิดบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ 

4.2 กรณีสมัครโดยส่งแบบฟอร์มทางไปรษณีย์ ต้องส่งทั้ง 3 สำเนา ท้ายแบบฟอร์มลงลายเซ็นที่เหมือนกับที่เซ็นหลังสมุดบัญชีธนาคาร

เปิดบัญชีออมทองกับออสสิริส